فیزیولوژی ورزشی با دکتر کاوه خبیریٍ

آخرین دستاوردهای پژوهشی، فلسفی و علمی


CURRICULUM VITAE
 
Kaveh Khabiri
Assistant Professor (Ph.D)

Chief Executive Officer (CEO) International Studies Institute
 For Innovation and Creativity for Sport Sociology of Iranian


Educational background:
·         1998
BSc Nutritional Sciences (Overall Average 3.50/4.00 GRADE A)
National Nutrition & Food Technology Research Institute (NNFTRI)
Sh. Beheshti (Melli) University of Medical Sciences,
Tehran, Iran
 
·         2001
MSc Physical Education and sport science (Overall Average 3.60/4.00 GRADE A)
Faculty of Exercise Science
Tehran center unit
Azad Islamic university
Tehran, Iran
 
·         2006
PhD Physical Education and sport science, Exercise Physiology
(Overall Average 3.80/4.00 GRADE A)
Faculty of Human Sciences
Sciences and Research Campus
Azad Islamic University
Tehran, Iran

. 2013
BRS Academic Training Course
ISO 9001-2008 Quality Management System
Based on ISO 19011.2011
ISO/IEC  17024;2012
Certificate No.: QMRD- 1313-3887
  
 

Work experiences
 
·         2013
 Chief Executive Officer (Ceo)
 International Studies institute for
Innovation and Creativity of sports sociology
 for Iranian (ISICSI)
 www.Iransosh.ir
 
·         2000-to date
 Lecturer and member of scientific board,
 IA University IRAN
 
·         2010 – to date
Member of Medical Council (Nutrition Section),
 I.R. IRAN
 
·         2010 – to 2012
Member
Editorial Board Scientific journal of JAHESH
Sport and Exercise Research Center
Azad Islamic University
Tehran, Iran
 
·         2009- to date
Member of board of managers,
Scientific Association,
 Healthy Food and Nutrition Advocacy,
 Tehran, Iran
 
·         2009 – to date
Head of Department
Quality of Life Style Improvement
NHD Institute
Tehran, Iran
 
·         2010 –to date
Vice president
Power Kick Boxing Association,
Martial Art Federation
Tehran, Iran
 
·         2010-to date
Internal Manager
Nutrition, Health & Development Institute
Tehran, Iran
 
·         2007-2008
Manager of Children & Cadet Committee IFSAF (work on Quality of life Style Improvement, Focus on nutrition and Physical activity)
 
·         2007- to 2012
Member
Research Council IAUA
 
·         2004-todate
Member
Scientific Board
National Olympic Academy
Tehran, Iran
 
·         2008 -2011
Manager, Consultant office of President IFIUS
Tehran, Iran
 
·         2010
Supervisor
Scientific, Cultural and Educational Festivals for Kids
IFIUS,
 
 ·         2009-2011
Head
Nutrition Council
National Olympic Committee
Tehran, IRAN
 
·         2008-2009
Member of Surveillance Committee,
Drug Abuse Prevention Commission
Expediency Council, Tehran, IRAN
 
·         2009 -2010
Head
Consultant office
President IFIUS
Tehran, Iran
 
·         2007-2008
Exercise Nutrition Manager,
 Canoe-Kayak and Water Ski Federation
Tehran, Iran
 ·         2008-2009
Member
Surveillance Committee
Drug Abuse Prevention Commission
Expediency Council
Tehran, IRAN
 
·         2006-2009
Head
Children Committee
Federation of Sport Aerobic & Fitness
Tehran, IRAN
 
·         2006-2007
Manager
Nutritional Surveillance Committee,
 Weightlifting Federation, I.R. IRAN
 
·         2005 -2006
Exercise Nutrition Consultant
Amateur wrestling Federation
Tehran, IRAN
 
·         2004-2008
Member
Medical Commission
National Olympic Committee
Tehran, IRAN
 
·         2004 -2006
Head
International Affairs
Amateur Boxing Federation
Tehran, IRAN
 
 ·         2004
Doping Control Officer
1st Islamic Solidarity sport Federation
Table Tennis Championship
Tehran, Iran
 
·         2003-2004
Member
Nutritional Surveillance Committee,
 Athens 2004 Olympic Games, Training Campus, I.R.IRAN
 
·         2002
Consultant
IDD Project, Unicef Office
Tehran, IRAN
 
·         1998-2001
Member of Nutrition Improvement office,
 Ministry of Health and medical education, I.R. IRAN
 
 
Reaserches:
·         2013
        (Conference 26-27 March)
        Diet & Physical activity, Combating NCDs
Kuala Lumpur Malaysia
 
·         2012 October
Leader
Effect of BCAAs Supplementation on Muscle Soreness of Iranian Talent Students Participated in the Preparation Training Campus for 14th Panathlon World Interuniversity Club Games
 
·         2011
Leader
The effects of endurance training on regular treatment procedure and ultra-rapid opium therapy (UROT) of addicted volunteers in selected treatment centers of Tehran

·         2010
Leader
An analytical study of strengths and weaknesses of food consumption of Iranian athletes in training camps of 2010 Asian games
 
·         2009
Leader (National survey)
Assessment of character, portion, effect and abilities of effective governmental organizations in preventing drug abuse based on general policies
 
·         2008
Leader (National survey)
Compile the indicators and means for monitoring the circumstances of carrying out the national anti-drug and narcotics, law project correspondence to the regime's general policies in the area of struggle against narcotics.
 
·         2007
Leader
Effects of BCAAs and Glutamine supplementation on Recovery in Strength  Athletes.
 
·         2006
Leader
Status of  supplement consumption in athletes (physical fitness, swimming, biking, amateur boxing, roman - Greeco  wrestling, judo, free style wrestling, weight lifting, body building and power lifting in Iran.
 
·         2004
Leader
An analytical study of the strengths & weaknesses of energy intake & expenditure by selected Iranian athletes participating in training camp of 2004 Olympic Games.
 
·         2003
Leader
Comparison of Energy intake and expenditure of judo athletes, during training camps of 2004 Olympic Games.
 
·         2003
Leader
Comparison of oral antioxidants intake in roman – Greeco & free style wrestling, ping pong, biking, Amateur boxing & taekwondo, national teams, Athens training camps
 
·         2002
Leader
Evaluation of macro and micronutrients intake in young male Iranian basketball players.
 
·         2001
Leader
Quality and quantity of food consumption and nutritional assessment in athletes participating in 3rd international Muslim women games, Iran
 
·         2001
Co-Investigator
Effects of zinc supplement intake on physical growth & immune system in children 8 to 14 years old.
 
·         2000
Leader
Synergistic effects of diet (H.P.H.C.) & Ergogenic Aids in  strength training.
 
·         2000
Co-Investigator
Developing new national growth chart for children under 6
 

Publications:
·         2013
Advanced Neuromascular Exercise Physiology
Phillip F. Gardiner, Human kinetics (2011),
Persian translation (Scientific Editor)
 
·         2012
Advanced Cardiovascular Exercise Physiology,
 Denise L. smith, Human kinetics (2011),
Persian translation (Scientific Editor)
 
·         2012
Energy in Season: Five Keys to Vitality,
Julie Hanson (2011),
Translation
 
·         2009
Introduction to Nutrition, Exercise and Health / Edition 4 by Frank I. Katch, William D. McArdle
Persian translation(Chapters 12 -20)
 
·         2006
Nutrition for disabled athletes
Federation of Sport Medicine
Tehran, Iran
 
·         2005
Nutrition and Food Hygiene in Family
Ministry of Health and Medical Education
Co Adviser Tehran, Iran
 
·         2002
Educational Modules for School Nutrition
Nutrition Department
The Ministry of health and Medical Education
Co Adviser Tehran, Iran
 
·         1996-2002
Fact Sheets for Provincial Health Officers
Nutrition Department
The Ministry of Health and Medical Education
 Co Adviser Tehran, Iran
 
·         2000
Nutrition Essentials
Nutrition Department
The Ministry of Health and Medical Education, and UNICEF
Tehran, Iran
Partner in Translation TeamInvited Speeches  and Lectures:
·         2012
Key lecturer
International Sport Medicine congress, New Concepts of Sport Dietetics
Medical University Isfahan IRAN
 
·         2012
Key lecturer
National Congress of Physical education and Exercise Science, IAU Lahijan Branch,
 
·         2009
1St Congress of Nutrition and Child Health, Scientific Association of Child Nutrition, 
 
·         2009
10th International Congress of Nutrition,
Tehran Iran
 
·         2008
Sport Nutrition workshop,
London metropolitan university,
Under auspices IFWS and British Council
 
·         2008
Simple Patterns of Exercise
Infants, Childs and Juveniles Obesity
Scientific Association of Children’s Nutrition
Tehran, Iran
 
·         2007
Supplement and Weight Control
Tae Kwan Do coaches
Islamic Solidarity Sports Federation (ISSF)
 
 
·         2007
1st National Seminar of Dietary Supplements
Sport Medicine Federation
Tehran, Iran
 
·         2007
Ergogenic supplements
National Olympic and Paralympic Academy
Tehran, Iran
 
·         2007
Key lecturer
3rd Sport Medicine Congress
Tehran, Iran
 
·         2006
1st International Professional Coaching Course
Islamic Countries Weightlifting National Coaches
National Olympic Committee
Tehran, Iran
 
 
·         2006
Sport Medicine and Exercise Nutrition
Medical Council
Tehran, Iran
 
·         2006
Border line of Supplements and Doping
Sport Medicine Federation
Tehran, Iran
 
·         2006
Calorie Control and Exercise Nutrition
Sport Medicine Federation
Tehran, Iran
 
·         2006
Energy and Sports Drinks
9th International Nutrition Congress
Tehran, Iran
 
·         2006
Sports supplements
Sport Medicine Federation
Tehran, Iran
 
·         2005
The 3rd Workshop on Sport Nutrition for Federations' officers
Federation of Sport Medicine
Tehran, Iran
 
·         2005
Water and Electrolytes in Exercise and Sport
Sport Medicine Association
Tehran, Iran
 
·         2005
Workshop on Maternal and Child Health
The Ministry of Health and Medical Education
Tehran, Iran
 
·         2004
1st Asian Symposium
Training without Doping
National anti-Doping Agency
Tehran, Iran
 
·         2004
The 1st Workshop on Doping-free Body-building and Nutrition
Federation of Sport Medicine
Tehran, Iran
 
·         2004
The 2nd Workshop on Sport Nutrition for Federations' officers
Federation of Sport Medicine
Tehran, Iran
 
·         2004
The 1st Workshop on Sport Nutrition for Federations' officers
Federation of Sport Medicine
Tehran, Iran
 
·         2003
Nutrition and Training
Orthopedic Professionals
Shahid Beheshti Medical Sciences University
Tehran, Iran
 
·         2002
New Methods of diet therapy In Diabetes Mellitus
Medical Sciences University
Qom, Iran
 
·         2000
Workshop on Growth Monitoring and Improving Child Nutrition
Lorestan University of Medical Sciences
Khorramabad, Iran
Teaching:
·         2012 (frequently from 2007)
Exercise and sport Nutrition, Faculty of Exercise Sciences
Post graduate program
Alzahra University, Tehran Iran
 
·         2011
Specific English, Faculty of Exercise Sciences
Post graduate program
Alzahra University, Tehran Iran
 
·         2010
Exercise Nutrition
Professional Handball Coaches
Tehran, Iran
 
·         2009
Food, Nutrition and Physical Activity
Symposium of 10th Iranian Nutrition Congress
Tehran, Iran
 
·         2009
Nutrition for Specific Groups
10th Iranian Nutrition Congress
Tehran, Iran
 
·         2009
Nutrition, Fitness and Aerobic Exercises
10th Iranian Nutrition Congress
Tehran, Iran
 
·         2009
Essentials of Exercise Nutrition
Research and Sports Sciences Center
Azad Islamic University
Roodehen, Iran
 
·         2007
Exercise Nutrition, Physiology and Food Supplements
Dietetics Gathering, Iranian Nutrition Association
Tehran Medical Science University
 
·         2007
Supplements and Weight Gaining and
Supplements in preparation of Competition
Panel discussion
Member of panel Prof. Maughan, Dr, Shirreff,Dr. Khabiri
Tehran Medical Sciences Research Center
 
·         2006
Coordinating Methods of Education
Sport Medicine Units
Tehran, Iran
 
·         2005
Applied Exercise Nutrition in Training Campus
Sport Medicine Association
Tehran, Iran
 
·         2004
Weight Control through Diet and Exercise
IFSAF Tehran, Iran
 
·         2004
1st Asian DCO Course & Anti-Doping Symposium
National Anti-Doping Organization
Tehran, Iran
 
·         2003
Scientific Training for Women Athletes
National Olympic Academy
Tehran, Iran
 
Taken part in the Congress/Seminares/Workshops:
 
·         2009-2010
Executive Manager for
1st Congress on Improvement of Inter-universities Games
Comprehensive Global Peace
IFIUS, Tehran’s office
 
·         2008
Quran Reading Principles
Human Resource Study and Education Center
Azad Islamic University
Ashtian, Iran
 
·         2008
Multimedia’s roles in education
Human Resource Study and Education Center
Azad Islamic University
Ashtian, Iran
 
·         2007
1st International Islamic World Science and sport Conference
Tehran, Iran
 
·         2006
Educational Skills
Human Resource Study and Education Center
Azad Islamic University
Ashtian, Iran
 
·         2006
Education Patterns and Plan of Study
Human Resource Study and Education Center
Azad Islamic University
Ashtian, Iran
 
 
·         2005
Teaching and Learning Patterns
Human Resource Study and Education Center
Azad Islamic University
Ashtian, Iran
 
·         2005
Evaluation of Study Progression
Human Resource Study and Education Center
Azad Islamic University
Ashtian, Iran
 
·         2003 (manager)
Professional Training Course
Volleyball Players
National Olympic Academ, Tehran, Iran
 
·         2001
EPI6, EPINUT Software
Ministry of health and Medical Education
Tehran, Iran
 
·         2000
National Nutrition congress
Tehran, Iran
 
·         1999
Preparing Self-Educational Modules
Family Planning Association
Ministry of health and Medical Education
Tehran, Iran
 
·         1998
Kidney Diseases And Diet therapy
Iranian Nutrition Society
Tehran, Iran
 
·         1998
Tube and IV Feeding in GI diseases
Iranian Nutrition Society
Tehran, Iran
 
Articles and presentations"
·          Mehraein S, Seifi  H, Khabiri K; (2013); "Effect of one bout aerobic exercise training on protein carbonyl rate of blood plasma in the obese elderly women" National Conference on Non- Communicable Diseases, The Role of Diet and Physical Activity , (March 2013, poster presentation.
 
·           Mehraein S, Ghadimi B. , Khabiri K; (2013), "  Cost Benefit Intervention for Society Health Improvement: Impact of seated-aerobic exercise program on BMI, WHR, and fat percent of elderly obese women". ISSA, 23th  World Congress of Sociology of Sport, Vancouver Canada , (publish agreement accepted) 12 – 15 Jun 2013.
 
·          Mehraein S, Seifi  H, Khabiri K (2013),  The importance of sport marketing sponsorship as a critical tool in sport events of Elmo Sanat University (ESU); A Role Model accepted for presentation at World Conference on Business, Economics and Management which is being held 2013-04-25 at Antalya. 
 
 
·           Khabiri K, Mehraein S. Rashidi A, (2012),"The effect of cardio-respiratory endurance Improvement on treatment procedures of addicted volunteers in selected treatment centers of Tehran"  JAHESH Journal of Sport Science, Sport research Center IA University 2012 vol 3
 
·          Khabiri K. Ghasemi S. Mehraein s. ,  (2011), "THE EFFECT OF ENDURANCE TRAINING ON REGULAR TREATMENT PROCEDURE AND ULTRA-RAPID OPIUM THERAPY (UROT) OF ADDICTED VOLUNTEERS IN SELECTED TREATMENT CENTERS OF TEHRAN"; Journal: Electronic Physician ISSN/EISSN: 20085842 Year: 2011 Volume: 3 Issue: 3 Pages: 244-244  
 
·          Assessment of Macro and Micronutrients intake of Iranian athletes in training campus for 2010 Asian games, JAHESH Journal of Sport Science, Sport research Center IA University 2011 vol 1 
 
·          Khabiri, K. (2009), "Compile the indicators and means for monitoring the circumstances of carrying out the national anti-drug and narcotics, law project correspondence to the regime's general policies in the area of struggle against narcotics, Expediency Council Anti drug Committee. 
 
·          Evaluation the advantages and disadvantages of food consumption in selected Iranian athletes of 2004 Olympic games. NOC Scientific Journal (2006) vol 2 
 
·           An analytical study of the strengths & weaknesses of energy intake & expenditure by selected Iranian athletes participating in training camp of 2004 Olympic games. (PhD Thesis)
 
·          Micronutrients intake in young basketball players, national team, 2002. (MSc. Thesis).
 
 
 
 
 
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی 1392ساعت 10:11  توسط دکتر کاوه خبیری Dr.Kaveh Khabiri   | 

بخش هایی از سخنرانی استیو جابز...

...هفده سال بعد من وارد كالج شدم و به خاطر این كه در آن موقع اطلاعاتم كم بود دانشگاهی را انتخاب كردم كه شهریه‌ی آن تقریباً معادل دانشگاه استنفورد بود و پس انداز عمر پدر و مادرم را به سرعت برای شهریه‌ی دانشگاه خرج مي‌كردم بعد از شش ماه متوجه شدم كه دانشگاه فایده‌ی چندانی برایم ندارد. هیچ ایده‌ای كه مي‌خواهم با زندگی چه كار كنم و دانشگاه چگونه مي‌خواهد به من كمك كند نداشتم و به جای این كه پس انداز عمر پدر و مادرم را خرج كنم ترك تحصیل كردم ولی ایمان داشتم كه همه چیز درست مي‌شود. اولش كمی وحشت داشتم ولی الآن كه نگاه مي‌كنم مي‌بینم كه یكی از بهترین تصمیم‌های زندگی من بوده است. لحظه‌ای كه من ترك تحصیل كردم به جای این كه كلاس‌هایی را بروم كه به آن‌ها علاقه‌ای نداشتم شروع به كارهایی كردم كه واقعاً دوستشان داشتم. زندگی در آن دوره خیلی برای من آسان نبود. من اتاقی نداشتم و كف اتاق یكی از دوستانم مي‌خوابیدم. قوطی‌های خالی پپسی را به خاطر پنج سنت پس مي‌دادم كه با آن‌ها غذا بخرم.
بعضی وقت‌ها هفت مایل پیاده روی مي‌كردم كه یك غذای مجانی توی كلیسا بخورم. غذا‌هایشان را دوست داشتم. من به خاطر حس كنجكاوی و ابهام درونی‌ام در راهی افتادم كه تبدیل به یك تجربه‌ی گران بها شد...


......مي‌بینید آدم وقتی آینده را نگاه مي‌كند شاید تأثیر اتفاقات مشخص نباشد ولی وقتی گذشته را نگاه مي‌كند متوجه ارتباط این اتفاق‌ها مي‌شود. این یادتان نرود شما باید به یك چیز ایمان داشته باشید، به شجاعتتان، به سرنوشتتان، زندگی تان یا هر چیز دیگری. این چیزی است كه هیچ وقت مرا نا امید نكرده است و خیلی تغییرات در زندگی من ایجاد كرده است. 


...ما جالب ترین مخلوق خودمان را به بازار عرضه كرده بودیم؛ مكینتاش. یك سال بعد از درآمدن مكینتاش وقتی كه من فقط سی ساله بودم هیأت مدیره‌ی اپل مرا از شركت اخراج كرد. چه جوری یك نفر مي‌تواند از شركتی كه خودش تأسیس مي‌كند اخراج شود؟ خیلی ساده. شركت رشد كرده بود و ما یك نفری را كه فكر مي‌كردیم توانایی خوبی برای اداره‌ی شركت داشته باشد استخدام كرده بودیم. همه چیز خیلی خوب پیش مي‌رفت تا این كه بعد از یكی دو سال در مورد استراتژی آینده‌ی شركت من با او اختلاف پیدا كردم و هیأت مدیره از او حمایت كرد و من رسماً اخراج شدم.  احساس مي‌كردم كه كل دستاورد زندگی ام را از دست داده‌ام. حدود چند ماهی نمی دانستم كه چه كار باید بكنم. من رسماً شكست خورده بودم و دیگر جایم در سیلیكان ولی نبود ولی یك احساسی در وجودم شروع به رشد كرد. احساسی كه من خیلی دوستش داشتم و اتفاقات اپل خیلی تغییرش نداده بودند. احساس شروع كردن از نو.

...اخراج از اپل یكی از بهترین اتفاقات زندگی من بود. سنگینی موفقیت با سبكی یك شروع تازه جایگزین شده بود و من كاملاً آزاد بودم. آن دوره از زندگی من پر از خلاقیت بود.

...اگر من از اپل اخراج نمی شدم شاید هیچ كدام از این اتفاقات نمی افتاد. این اتفاق مثل داروی تلخی بود كه به یك مریض مي‌دهند ولی مریض واقعاً به آن احتیاج دارد. بعضی وقت‌ها زندگی مثل سنگ توی سر شما مي‌كوبد ولی شما ایمانتان را از دست ندهید. من مطمئن هستم تنها چیزی كه باعث شد من در زندگی ام همیشه در حركت باشم این بود كه من كاری را انجام مي‌دادم كه واقعاً دوستش داشتم.+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم دی 1392ساعت 8:51  توسط دکتر کاوه خبیری Dr.Kaveh Khabiri   | 

گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید......


گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید
گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید
گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز
گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید
گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم
گفتا که شب‌رو است او، از راه دیگر آید
گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد
گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید
گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد
گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت
گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید
گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد
گفتا مگوی با کس تا وقت آن درآید
گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد
گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سر آید

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم دی 1392ساعت 20:59  توسط دکتر کاوه خبیری Dr.Kaveh Khabiri   | 

گاهی.....


 گاهي گمان نمي كني ولي مي شود
گاهي نمي شود، كه نمي شود
گاهي هزار دوره دعا بي اجابت است
گاهي نگفته قرعه به نام تو مي شود
گاهي گداي گدايي و بخت با تو یار نيست

گاهي تمام شهر گداي تو مي شود

************************************************

منو ببخش که بهونه گیرم     اگه هنوز واست می میرم

منو ببخش اگه هنوز می خوام بت برسم

اگه هنوز واست دلواپسم  اگه می گم به فکرم باش یکم        من تنهام

تا می گم دوست دارم یکی بهم می گه هیس   من گمونم هیچکسی به فکر درد من نیس

منو ببخش که بونه گیرم  اگه هنوز واست می میرم

منو ببخش اگه هنوز می خوام بت برسم

اگه هنوز واست دلواپسم  اگه می گم به فکرم باش یکم        من تنهام

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم دی 1392ساعت 20:40  توسط دکتر کاوه خبیری Dr.Kaveh Khabiri   | 

فیزیولوژی عشق

 

آنگاه كه نسيم وجوداش، در وجود مي‌وزد، عشق در وجود، به حيات مي‌رسد و اگر به عشق، حيات داده شود ..درياي وجود را گذرانديم و به آسمان وجود او رسيديم. در آسمان وجود او غرق مي‌شويم، تا عشق در وجود ما به حيات برسد و آنگاه كه عشق، در وجود به حيات رسيد، چه كند عاشقي و عاشقان ره او ... حكايت در، از انديشه به عشق رسيدن، كه با انديشه مسير را پيدا كردن و با عشق بدان رسيدن است. امّا آنجا كه انديشه به مهماني عشق مي‌رود ... در تعامل عشق و انديشه، انديشه توانايي رسيدن به عشق را دارد ولي عشق، به انديشه ختم نمي‌شود، لذا انديشه در فرد، توانايي عاشق شدن را دارد ولي عاشق، انديشمند نمي‌گردد. پرندة انديشه، در آسمان عشق، توانايي پرواز را ندارد، زيرا كه آسمان عشق، محل التهاب است و آرامش انديشيدن را ندارد. عشق، ‌وجود را تا به او، در آسمانش به پرواز در مي‌آورد. حيات انديشه، تنها نقطه شروع در راه رسيدن به عشق است. در انديشة، ‌انديشه او، آنقدر مي‌انديشيم، تا به وجود او مي‌رسيم و ناگهان در انديشة وجوداش،‌ شور عشق در نهادمان شعله‌ور مي‌گردد و احساس عاشق شدن كرده و با حيات اين عشق و آن شعله، شروع به سوختن در راه معشوق مي‌كنيم. عشقي كه در وجود شعله‌ور گشت، ديگر به اين راحتي شعله‌اش خاموش نمي‌گردد، زيرا تنها مادة سوختني آن وجود است، كه به وفور در اطراف شعله وجود دارد و باعث مي‌شود هر شعله كوچكي از عشق، فوراً به كوره‌اي از آتش تبديل شود. انرژي حاصل از آتش سوختن وجود، در راه خرج مي‌گردد، چون وجود، سوخت اين مسير تا رسيدن به آفتاب مي‌باشد. عشق، نهايت احساس و عواطف در طلب است. عشق، وجود را صرف او كردن، از وجود گذشتن، در طلب او سوختن و لذت بردن و نرسيدن. عشق، داراي سوز است و سوزش هم براي همه لذت‌بخش است. اين سوز عشق است كه انسان سازي مي‌كند، نه خود عشق. عشق، ماهيت انسان را مي‌سازد. عشق، وجود را هستي مي‌بخشد و عشق، وجود را به موجود، تبديل مي‌كند. عشق، يكتاست و او نيز در يكي است، پس عشق او، بي‌همتاست. تنها يك چيز در دل قرار مي‌گيرد و هيچ چيز ديگر را نمي‌توان در آن قرار داد، چون ظرفيت دل، يك است، او هم يكي‌ست. عشق، رسيدن به آزادي است. عشق، يعني آزاد شدن از همه چيز. آزاديي كه بشر، سالها به دنبال آن بوده و برايش هزينه‌ها پرداخته است. آزادي، رهانيده شدن از قيد و بندها است. آزادي، در آزاد شدن وجود است و عشق، آهنگ آزاد شدن است. زيبايي، از وجود اوست و عشق، فقط از براي اوست. عشق، دنياي زيبايهاست. زيبايي، صورت عشق است و مهر، درون عشق. براي ورود به اين دنيا، بايد عاشق بود. عشق، آنقدر زيباست كه كلام، قادر به بيان آن نيست. با كلام مي‌توان اشكال مختلف عشق را بيان كرد، ‌نه خود آنرا. تنها كلامي مي‌تواند اشكال زيبايش را بيان كند كه خود نيز زيبا و عاشق باشد. عشق، قابل بيان در كلام و كلمه نيست. نمي‌توان با اين كلمه بازي كرد. بايد به آن رسيد، تا تعريف شود. و در رسيدن،‌ عشق، زمان و مكان نمي‌شناسد، هر چند انديشه، محصور زمان و مكان است. اين عشـــق، عجب موجودي است، حتي صحبت كردن يا نوشتن درباه‌اش هم لذت‌آور است. عشق، در هر وجودي حيات دارد. حتي آنجا كه از بشر، بي‌اختيار انديشه‌اش گرفته مي‌شود، عشق، همچنان به حيات، ادامه مي‌دهد و حياتش، تا رسيدن به معشوقش، ازلي است. اما اين حيات، در درون وجود و براي بقاي عشق است. حيات عشق، حيات عشقي است كه براي رسيدن به او باشد. در رسيدن به وجود، عشق نيز به وجود مي‌رسد، ولي به حيات نمي‌رسد،‌ كه بايد به آن حيات دهيم تا در راه كمال گام نهيم. عشق، در وجودي كه به خود رسيده باشد، به حيات مي‌رسد. حيات عشق، در زنده كردن و زنده نگاهداشتن عشق است، ‌در اهدا كردن آن، بدون هيچ خواسته‌ايست. اصلاً عشقي كه در دل باشد، نيازش اين است كه بيرون ريخته شود و هستييش، در اهدا كردن و ذاتش، بي‌منّت است

اما از ديدگاه عرفا، عشق يك حقيقت و يك اصل اساسي و عيني است وليكن اين حقيقت عيني به سادگي قابل تعريف نيست. اين دشواري تعريف و تحديد به اين دليل است كه: اولاً، عشق چنان‌كه گفتيم يك حقيقت عيني است در نهايت وسعت و عظمت، و لذا اين حقيقت عظيم در ذهن محدود ما نمي‌گنجد و اين تنها عشق نيست، بلكه حقايق بزرگ ديگر نيز- از قبيل هستي، وحدت و غيره- در ذهن ما نمي‌گنجد. شعار اسلامي ما، الله اكبر، بدين گونه تفسير شده است كه خداوند بالاتر از آن است كه در وصف گنجد. چه وصف ما محصول ذهن ماست و ذهن ما فقط چيزهايي را درمي‌يابد و مي‌تواند توصيف كند كه قابل انتقال به ذهن ما باشند و متأسفانه، همه چيز قابل انتقال به ذهن ما نيست. ما در دو مورد كاملاً متضاد مجبوريم در ذهن خود چيزي بسازيم چون از واقعيت، چيزي به ذهن ما نمي‌آيد و آن دو مورد عبارتند از:

-  
عدم

-  
وجود

در مورد اول، چيزي در واقعيت وجود ندارد تا به ذهن ما انتقال يابد. در مورد دوم آنچه هست عين واقعيت است و در متن خارج و واقعيت بودن برايش ذاتي است و لذا اين خاصيت ذاتي هرگز عوض نمي‌شود و عينيت با ذهنيت نمي‌سازد. از اينجاست كه در نظام فكري اسلامي، وقتي كه اصالت ماهيت جاي خود را به اصالت وجود مي‌دهد و در واقع يك اصل عرفاني به صورت يك اصل فلسفي پذيرفته مي‌شود، ضرورت سير و سلوك مطرح مي‌گردد. چنان‌كه ملاصدرا سير و سلوك را، در كنار عقل و استدلال، ضروري و لازم دانسته است.  در نظام اصالت ماهيت، ذهن مي‌تواند با ماهيتها ارتباط برقرار كند. اما در نظام اصالت وجود، وجود يك امر واقعي و عيني بوده و هرگز قابل انتقال به ذهن نيست. در نتيجه فقط با مفاهيم انتزاعي سر و كار خواهد داشت. طبعاً براي رسيدن به واقعيت، راه و روش ديگري بايد در پيش گرفت كه همان سير و سلوك است. يعني به جاي تلاش براي انتقال واقعيت به ذهن بايد بكوشيم كه خود را به واقعيت برسانيم و به مرتبه اتصال و وحدت و فنا نايل آييم وگرنه از تلاش ذهني نتيجه‌اي نخواهيم گرفت.

 

 

+ نوشته شده در  شنبه دوم آذر 1392ساعت 13:11  توسط دکتر کاوه خبیری Dr.Kaveh Khabiri   | 

میثاق نامه (آنچه در چشمان میثاق خواندم)


من خدا را نقاشی کردم مادر...

خدا به شکل بوسه های تو بر پیشانی من بود...

مادر، سپیده ی مهربانم ...

در اینسوی بیخوابی...

من هر شب پر نورترین ستاره را تو میبینم...

شنیده ام کوله بار دوران کودکی مرا سنگ صبور خویش کرده ای...

 مادر...
من هم در آن آیینه که دادی یادگاری...

در آن هر شب تصویری از تبسم تورا میبینم...

مادر...

ای زیباترین احساس...

قشنگترین بنفشه...

سپیدهی دنیا و  هستی من...

دستان مهربانت را می بوسم...

تلاشی را که با همه خستگی و درد برای شکفتن گل لبخند لبانم می نمایی تا آخر عمر فراموش نخواهم کرد...

فرزندت میثاق...

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم مرداد 1392ساعت 11:1  توسط دکتر کاوه خبیری Dr.Kaveh Khabiri   | 

مرا عهدیست...........

مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم
هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم
صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل جویم
فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم
به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل
چه فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارم
مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش
فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم
گرم صد لشکر از خوبان به قصد دل کمین سازند
بحمد الله و المنه بتی لشکرشکن دارم
سزد کز خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی
چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم
الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه
که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم
خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده بر هم نه
که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم
چو در گلزار اقبالش خرامانم بحمدالله
نه میل لاله و نسرین نه برگ نسترن دارم
به رندی شهره شد حافظ میان همدمان لیکن
چه غم دارم که در عالم قوام الدین حسن دارم

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم خرداد 1392ساعت 8:25  توسط دکتر کاوه خبیری Dr.Kaveh Khabiri   | 

روزگارا: تو اگر سخت به من میگیری، با خبر باش که پژمردن من آسان نیست،

تو را دوست دارم بدون آنکه علتش را بدانم.محبتی که علت داشته باشد یا احترام است یا ریا . . .

************
تازه میفهمم بازی های کودکی حکمت داشت

زوووووووو.....

تمرین روزهای نفس گیرزندگی بود

************

شاید بتوانی کسی را که خواب است بیدار کنی اما کسی که خود را به خواب زده هرگز...!

***********

دستم بوی گل میداد

مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند...

اما هیچ کس فکر نکرد که شاید

یک گل کاشته باشم...!

***********

مشکل دنیا این است، که احمق ها کاملاً به خود یقین دارند،

در حالیکه دانایان، سرشار از شک و تردیدند !

**********

روزگارا:

تو اگر سخت به من میگیری،

با خبر باش که پژمردن من آسان نیست،

**********

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم خرداد 1392ساعت 8:17  توسط دکتر کاوه خبیری Dr.Kaveh Khabiri   | 

برای روحمان قفس نسازیم


چرا مردم قفس را آفریدند ؟
چرا پروانه را از شاخه چیدند ؟

چرا پروازها را پر شکستند ؟
چرا آوازها را سر بریدند ؟

پس از کشف قفس ، پرواز پژمرد
سرودن بر لب بلبل گره خورد

کلاف لاله سر در گم فرو ماند
شکفتن در گلوی گل گره خورد

چرا نیلوفر آواز بلبل
به پای میله های سرد پیچید ؟

چرا آواز غمگین قناری
درون سینه اش از درد پیچید ؟

چرا لبخند گل پرپر شد و ریخت ؟
چه شد آن آرزوهای بهاری ؟

چرا در پشت میله خط خطی شد
صدای صاف آواز قناری ؟

چرا لای کتابی ، خشک کردند
برای یادگاری پیچکی را ؟

به دفتر های خود سنجاق کردند
پر پروانه و سنجاقکی را ؟

خدا پر داد تا پرواز باشد
گلویی داد تا آواز باشد

خدا می خواست باغ آسمان ها
به روی ما همیشه باز باشد

خدا بال و پر و پروازشان داد
ولی مردم درون خود خزیدند

خدا هفت آسمان باز را ساخت
ولی مردم قفس را آفریدند- امین پور

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم شهریور 1391ساعت 7:40  توسط دکتر کاوه خبیری Dr.Kaveh Khabiri   | 

گام های لرزانم را ببخش ...

گام های لرزانم را ببخش که جز گرمای صورت،

آهنگ تنفس،

نجوای ضربان قلب،

لبهای خشک و ترک خورده

دستانی زبر و خشن،

قامتی خمیده،

نگاهی خیره و شرمنده

و قطره های اشکم

چیزی برای بخشیدن ندارم
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم شهریور 1391ساعت 7:10  توسط دکتر کاوه خبیری Dr.Kaveh Khabiri   | 

دلدادگی رسم عاشقی است..........

خدایا شرمنده الطافتم

 دلدادگی رسم عاشقی است.................

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم شهریور 1391ساعت 7:9  توسط دکتر کاوه خبیری Dr.Kaveh Khabiri   | 

نصیحت (1)

 

کسانی که در زندگیم اثر گذاشته اید.

کسانی که مرا رنجاندید اما معلمم بودید.

کسانی که رنجاندمتان و در مسیر یکدیگر قرار گرفتیم و از این بابت عذرخواهی میکنم.

کسانی که لذت ها و شادیهای دنیا را با هم تجربه کردیم.

کسانی که کنارم بوده اید و عشق را با گونه های متفاوت در جان یکدیگر ریخته ایم.

کسانی که هستید و هستی تان روشنی بخش زندگی من است.

فرصت را غنیمت میشمارم و سعی میکنم پیام تبریکم را آنگونه که دلم میخواهد برایتان بنویسم.

کائنات در چرخه نو بودن خود همچنان پا برجاست. و این چرخش را میبینیم. عشق دوباره و دوباره جوانه میزند و من این را با پوست و استخوانم میفهمم و میدانم که شما نیز احساس مرا دارید.این سبزی و طراوت قلبم را به شوق میآورد و میخواهم که احساسم را با شما قسمت کنم. حتی با همه کسانی که نیستند و دوره های جدید زندگیشان را میگذرانند و یا آنانی که پشت درهای بسته لحظه ها را برای آزادی میشمارند تا روزی دیوار نبینند. و همه آنانی که بخاطر بودنمان جان خود را هدیه کردند تا جهان به سمت صلح و آزادی سرعت بیشتری گیرد.

خدا را شکر...

خدا را شکر که هنوز می فهمیم.

که انتخاب کرده ایم متفاوت باشیم واز تصمیممان هنوز پشیمان نیستیم.

که عادی بودن را نخواسته ایم و در حال تمرین دگرگونه بودن هستیم.

که مواظب نگاهمان هستیم که فقط از یک زاویه نبیند و گوشهایمان از یک زاویه نشنود و قضاوتهایمان یک بعدی نباشد.

که به خود و موفقیت های شخصی مان نیاندیشیم و دیگران نیز در زندگیمان جایی داشته باشند.

که اگر گوش هایمان صدای درد را میشنود و نگاهمان  رنج را میبیند و احساسمان فرسودگی روح های پیرامونمان را در می یابد- بی تفاوت نباشیم.

که از ریختن طرح های نو دست بر نداریم و در صف انتظار برای باروری درخت صلح منتظر بمانیم.

خدا را شکر که هنوز می فهمیم که دستانی منتظر دستان ماست و ما نیز از آنان این دستها را دریغ نکرده و نمیکنیم.

خدا را شکر که درونمان هنوز از محبت به هم داغ است و نگاهمان افق های سبز را جستجو میکند.

زندگی موهبت است ، بپذیریدش

زندگی زیباست ، تحسینش کنید

زندگی اندوه است ، با آن مواجه شوید

زندگی تکاپو است ، به آن تن دهید

زندگی شادمانی است ، برایش نغمه سر دهید

زندگی تعهد است ، به عهدش وفا کنید

زندگی گرفتاری است ، تحملش کنید

زندگی راز است ، کشفش کنید

زندگی لذت است ، از آن بهره ببرید

زندگی امید است ، آرزویش کنید

زندگی سفر است ، به پایانش برسانید

زندگی مساله است ، حلش کنید

زندگی هدف است ، آن را به دست آورید

زندگی نبرد است ، در آن جرات حضور داشته باشید‍‍

به خدا توکل کنید و امیدوار باشین که روزی آرزوهاتون برآورده می شه ...

خدا را شکر که روحمان هنوز تشنه پرواز است و پرواز را به تنهایی نمیخواهیم.

ما هیچ چیز را به تنهایی نمیخواهیم. ما آموخته ایم که تفاوتمان در همین دگر خواهی و دگر اندیشی و به دیگری اندیشیدن است. 

خدا را شکر که هنوز حیات داریم و هنوز آماده انتشار صلحیم.

خدا راشکر که ما از یاران محبت و عشقیم.

دوستتان دارم.

 

+ نوشته شده در  شنبه چهارم شهریور 1391ساعت 20:40  توسط دکتر کاوه خبیری Dr.Kaveh Khabiri   | 

معرفت و یقین

بحث از یقین و معرفت یقینی در عرفان ، یکی از مباحث مشکل و دشواری است که از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و اهل عرفان بوده است.

دشواری بحث ، از این جهت است که معمولا کسانی در این باره بحث کرده و نظر داده اند که خود شخصا به آن از معرفت یقینی و شهودی رسیده و آنرا در خود لمس و تجربه کرده اند.

اما کسانی که هنوز به آن مرتبه از شناخت و معرفت عرفانی که از شهود قلبی و باطنی حاصل می شود نرسیده اند، تحقیق و بررسی در آن برای آنها کار مشکل و دشواری خواهد بود. و بدیهی است که این مشکل در داوری و قضاوت درباره نظرات اهل عرفان در این خصوص نیز سرایت می کند.

از اینرو در این نوشتار سعی شده است که با یک نگاه بیرونی ، دیدگاه های اهل عرفان درباره معرفت یقینی و شهودی طرح گشته و تا آنجا که بضاعت این حقیر  اجازه دهد ابتدا ماهیت و جایگاه معرفت یقینی در عرفان مطرح شده و سپس به ابزار، معیار و میزان صدق آن و مراتب و درجات آن اشاره خواهد شد.

در عرفان تعاریف مختلفی از یقین ارائه شده است و معمولا در تعریف یقین و تبیین ماهیت آن در عرفان ، تعابیر مختلفی بکار رفته است که این تعابیر در حقیقت وصف حالت درونی انسان است که از راه کشف و شهود حاصل شده است.

در التعریفات جرجانی آمده است: «یقین نزد اهل حقیقت و عرفان یعنی رویت عیان به قوه ایمان صورت پذیرد نه با حجت و برهان.

در تعریف یقین گفته اند: مشاهده غیب به صفائ قلب و ملاحظه اسرار به محافظت افکار آرامش دل به حقیقت چیزی رویت عیان تحقق تصدیق به غیب با از میان رفتن هر گونه شک و تردید نقیض شک رویت عیان به نور ایمان از میان رفتن هر گونه شک و تردید در اعتقاد به غیب علم حاصل شده پس از شک

از بیان فوق این نکته به دست می آید که هر چند تعبیر مختلف است؛ اما راه رسیدن به چنین مرتبه ای از شناخت و معرفت یقینی ، به وسیله کشف و شهود قلبی و در پرتو سیر و سلوک و ریاضت ، قابل وصول و ممکن است نه با برهان و استدلال عقلی به عبارت دیگر یقین عبارت است از: «ظهور نور حقیقت در حالت کشف استار بشریت به شهادت وجد و ذوق نه به دلالت عقل و نقل ، و مادام که آن نور از وادی حجاب نماید آن را نور ایمان خوانند

یقین طبق این بیان نیز از طریق کشف حجابهای شناختی حاصل می گردد نه از راه عقل و نقل یا استدلال و برهان و این کشف از راه دل است نه از راه دیده چون «یقین سطوع نور ازل است در دل

یعنی منبع و سرچشمه یقین قلب و دل است چرا که «هرگاه دیدگان بیند به دانش منسوب است و هر چه دلها داند به یقین منسوب است.» در رسایل شاه نعمت الله ولی آمده است: «یقین در بدایات صرف شهود حجاب علم است. و در احول غناست به استدراک از استدلال و به عیان از خبر و در حقیقت حق الیقین استیلای نور تجلی حقیقت است بر ظلمت رسم عبد و در نهایات فناست در حق الیقین از رسم خود به کلیت

ابن عربی درباره یقین آورده است: ان الیقین مقر العلم فی الخلد فی کل حال بوعد الواحد الصمد... ایشان در ذیل این ابیات ، ضمن اینکه یقین را وصفی برای همگان می داند، بیان می کند که انسان در اصل ، مضطرب و متزلزل است و از لحاظ حقیقتش ، یقینی ندارد چرا که او محل تجدد اعراض است در حالیکه یقین سکون است. و در خصوص انسانهای الهی می گوید: «انسانهای الهی در نفسشان جویای یقین هستند...»

از آنجا که منبع یقین ، دل است و یقین نیز در اینجا به معنای سکون و استقرار است از اینرو آخرین حالت ، که حد اعلای منازل عرفانی است نیز می باشد؛ چون سالک به مقام شهود نایل آمد و با چشم بصیرت ، حق را دید و نور الهی در چشمش تابیده و به مقام یقین نایل آمده است.

در جای دیگر آمده است: «یقین عبارت است از مکاشفه که این خود بر سه وجه می باشد:

۱) مکاشفه حقیقت به وسیله چشم در روز قیامت.

۲) مکاشفه قلب از طریق حقایق ایمان بدون هیچ حد و مرزی.

۳) مکاشفه آیات از راه اعجاز انبیاء و کرامات

همانگونه که در فلسفه و منطق ، آخرین حالت و کاملترین وضعیت ذهنی یا به عبارتی ابعاد فکری و معرفت شناختی انسان ، یقین می باشد، در عرفان نیز یقین کاملترین حالت و آخرین وضعیت و مرتبه ابعاد فکری و وجودی انسان است.

«یقین اصل و ریشه تمامی حالات است و تمام حالت ها به یقین منتهی می شود و یقین ، آخرین حالت و باطن تمامی حالت هاست و تمام حالات ، ظاهر یقین می باشند.

مرتبه نهایی یقین ، عبارت است از تحقیق تصدیق از راه غیب با از بین رفتن هر گونه شک

از اینرو از صدر الدین قونوی نقل شده است که: « مذهب اهل ذوق و عرفان این است که آنچه را از طریق کشف و شهود برای ما حاصل شود، اگر چه هیچ گونه برهان عقلی و نظری بر آن اقامه نشده باشد و از نظر اندیشه و استدلال قابل اثبات نباشد، غیر قابل تردید است

این نوع معرفت و شناخت را غزالی «علم مکاشفت و یا علم باطن» می نامد: «این نوع معرفت عبارت است از نوری که چون دل ، از صفات ناپسند تطهیر و تزکیه یافت ، در آن تجلی کند و از این تجلی ، امور بسیار کشف شود، اموری که زان پیش نامهایشان را می شنید و می پنداشت که آنها معانی مجمل و غیر واضح است و لیکن اکنون به معرفت حقیقی دست یافته ، آنها را به وضوح در می یابد

یقین نزد صوفیه ، معرفتی است ذوقی و آنکه با چشم ذوق در اشیائ و احوال عالم نظر می کند، ملاک قبولش تسلیم قلب است نه تصدیق عقل ، و کشف و شهود و الهام و اشراق در نزد وی بیشتر مقبول است تا برهان ، قیاس و استدلال و استقراء.

صوفی به مدد ذوق خویش به آنچه حق است و قلب او را به خضوع و تسلیم وا می دارد و او را از هر گونه شک و حیرت بر کنار می سازد نایل می آید و در پیچ و خم کوچه های تنگ و باریک عقل و استدلال گم و حیران نمی شود.

حصول این ملکه ذوق البته محتاج ریاضت و سلوک است و بدون طی آن مرحله دل را قابلیت مشاهده انوار دست نمی دهد. اما برای کسی که به مشرب اهل ذوق راه یافت ، یقینی که از این طریق به دست می آید به مراتب قطعی تر و جازم تر از یقینی است که از اهل قال حاصل می شود.

از این رو صوفی وجود خدا را اثبات نمی کند بلکه آنرا احساس می کند. از نظر محی الدین عربی ، عقل نظری قادر به شناخت حقایق اشیای ما بعد الطبیعه و امور مربوط به آن نیست و انسان تنها با استمداد از کشف و شهود و تجلی انوار عرفانی که به نحو بساطت مشتمل بر جمیع حقایق است می تواند به معرفت یقینی نسبت به آنها دست یابد.

ایشان علم و معرفت را وجودی مجدد می داند که از سوی حق تجلی می یابد. در نظر وی ، اساس هستی «تجلیات» هستند، زیرا تجلیات انوار غیبی اند که در عرصه معرفتی ، فیض اقدسی هستند که افاده معرفت می نمایند و در عرصه وجودی ، فیض مقدسی اند که سبب تحقق این انوار و بروز آنها در عالم هستی می شوند.

بنابراین ، معرفت ، اشراق حق است. عرفا «بینش » عرفانی را بر دانش عقلی و فلسفی ترجیح می دهند و برای رسیدن به یقین در کشف حقایق همان معرفت و شهود را کافی می دانند.

به عبارت دیگر «صوفیه آنچه را به مدد حسن و عقل ظاهر دریافت می شود، عالم ظلمت و عالم خلق نیز می گویند در صورتی که در ورای این عالم ظاهر، به چیزی که باطن عالم است نیز قائلند و آن را عالم ملکوت و عالم نور و عالم امر می خوانند و بین این عالم و عالم ملکوت نیز عوالم متعدد قائلند و وجود این عوالم را حجاب قلب می دانند و لازمه معرفت واقعی را خرق این حجاب ها می پندارند و مکاشفات صوفیه در حقیقت عبارت است از آنچه به ادراک باطنی از این حجابها بیرون می آورند و البته این ادراکات را بیش از ادراکات حسی و عقلی موجب جزم و مایه یقین می شناسند و این است آنچه معرفت صوفیه و طریقه آنها را از معرفت حکما و اهل علم جدا می کند.

از نظر ابن عربی ، عقل در ادراک امور مستقل نیست و محتاج حس است. حس هم اقتضای طبیعتش این است که فراتر از مادیات و کائنات نرود و بدین ترتیب ادراک انسان را از حقایق و بواطن عالم کوتاه نمود.

آنجا که مولوی می گوید: «پختگی جو در یقین منزل مکن » یعنی به عقل و یقین حاصل از آن اعتماد نکن و عقل را همانند شک ، گذرگاه تلقی می کند نه اقامتگاه ، نکوهش برخی عرفا از جمله مولوی از عقل و معرفت حاصل از آن ، به جهت بی ارزش بودن عقل نیست بلکه از این جهت است که اغلب نتایج حاصل از عقل ، حالت خشک ، جهود و بی روح بودن آن است در حالیکه معرفت و یقین حاصل از شهود و عرفان همیشه همراه با صفای قلب و تهذیب نفس است.

ترجیح معرفت شهودی و عرفانی از شناخت عقلی نیز از این جهت است و اینطور نیست که علم و تعقل و اندیشه فی حد ذاته منفی باشد؛ چون این گونه از شناخت نیز مانند سایر نعمت های الهی فی حد ذاته نیکوست ؛ البته به شرطی که در جهت کمال و سعادت معنوی انسان باشد و اینجاست که مولوی در جای دیگر علم آموزی و تعقل را در همه حال ستوده و در تعریف همان دانش ها گفته است: خاتم ملک سلیمان است علم جمله عالم صورت و جان است علم.

ازنظر عرفا وصول مستقیم به حقیقت ، انسان مستقیما به مساحت حقیقت و اصل می گردد و آن را به طور شهودی در می یابد. یقین شهودی ، نوعی یافتن و دریافت مستقیم و بلا واسطه حقایق است از طریق سیر و سلوک قلبی در حالی که یقین حاصل از شناخت عقلی ، از راه تعلم و آموختن و درس و بحث و کتاب و تعلم حاصل می گردد.

عرفای اسلامی با الهام از کتاب و سنت ، راه رسیدن به این شناخت را سیر و سلوک قلبی و باطنی دانستند و معتقدند باید مراحل و منازلی طی شود تا دستیابی به آن میسر گردد و این نوع شناخت یقینی بر قلب انسان متجلی گردد، از قبیل مرحله یقظه ، توبه ، محاسبه ، انابه ، تفکر، تذکر، ریاضت ، و... در معرفت عرفانی شک ، تردید و سهو و نسیان راه ندارد امتیاز و شرف دیگر یقین عرفانی این است که در آن خطا و نسیان راه ندارد و مصون از اشتباه و شک و اوهام است.

چون معرفت عرفانی متکی به واقعیت است و انسان در شهود عرفانی با متن واقعیت اتصال پیدا کرده ، بلکه اتحاد می یابد، طبعا جایی برای تردید، شک و عدم اطمینان باقی نمی ماند.

وسعت قلمرو یقین عرفانی و محدودیت قلمرو یقین عقلی

برتری دیگر معرفت عرفانی بر معرفت عقلی در وسعت قلمرو شناخت عرفانی و در مقابل محدود بودن قلمرو شناخت عقلی است ؛ چرا که عقل نیز همانند سایر قوا و حواس که کار و کوششان محدود به حد و قلمرو قدرتشان است ، توانایی و قدرت عقل نیز محدود و محصور به حوزه و قلمرو و معیارها و مفاهیم و اصول و مبادی خویش است. در حالیکه حقایق جهان بسی وسیع تر از این قلمرو است.

همچنان که از چشم نمی توان انتظار شنیدن و یا از گوش انتظار دیدن داشت ، همچنین از عقل و اندیشه نیز نباید انتظار درک حقایق را داشته باشیم که تنها با شهود و استبصار باطنی قابل وصولند.

نتیجه ای که هر یک از ایندو شناخت به بار می آورند نیز متفاوت است چون معرفت عرفانی ، انسان را از جهان ماده و حوزه زمان و مکان می رهاند و به همین دلیل جز تعالی و تکامل وجودی و جوهری انسان ، هدف دیگری ندارد؛ در حالیکه یقین حاصل از عقل و استدلال از عوارض نفسی بوده و محصول درجه عادی وجود انسان است.

ابزار معرفت یقینی در عرفان

در مقابل حکما و فلاسفه که «عقل» را مهمترین ابزار برای رسیدن به یقین می دانند، عرفا و متصوفه «قلب» را ابزار شناخت حقایق و مرکز ادراک واقعیت ها معرفی می کنند و ادعا می کنند که در این عقیده به روش قرآن تاسی نموده اند؛ زیرا قرآن چنین نقشی را برای قلب تصویر کرده و آن را کانون ایمان ، یقین و مرکز فهم و تدبر صحیح قرار داده است.

قلب ابزاری است برای نوع خاصی از شناخت ها و الهامات که فوق عقل است و وسیله ای است برای وصول به حقایق که حس و عقل در آن راه ندارد.

مراد از قلب درنزد عرفا همین معناست. در تفاوت ادراکات عقلی با ادراکات قلبی آمده است: «تفاوت اول این است که آنچه را عقل از دور به صورت مفهوم کلی ادراک می کند، او (قلب) از نزدیک به عنوان موجود شخصی خارجی که دارای سعه وجودی است مشاهده می نماید.

تفاوت دوم که نتیجه تفاوت اول است این است که عقل به دلیل انحصار در حصار درک مفهومی از ادراک بسیاری از حقایق عاجز است اما قلب به دلیل ادراک شهودی بر بسیاری از اسرار کلی و بلکه جزیی عالم نیز آگاه می گردد

از اینرو در تفاوت یقین منطقی و یقین عرفانی می توان گفت که اولی با استدلال و از طریق اکتساب حاصل می شود، دومی از راه یافتن و وجدان یا به عبارتی اولی نوعی دانستن است و دومی نوعی وجدان.

اولی علم الیقین است و دومی حق الیقین و عین الیقین.

بنابراین یقین عرفانی با تحقق حقیقت عبودیت و بندگی و طی مراحل و منازل سیر و سلوک قلبی به صورت الهامات و اشراقات قلبی برای انسان آشکار می شود.

چنانکه امام صادق (ع) می فرماید: «فان اردت العلم فاطلب فی نفسک حقیقه العبودیه.» «اگر طالب علم و معرفت هستی ، طالب حقیقت عبودیت باش» بر خلاف علم و یقینی که با آموختن و تعلیم و تعلم حاصل می گردد.

در روایات «قلب» منبع و مصدر اصلی همه شناخت ها، آگاهی ها، شعورها و احساسات معرفی شده است ، چنانکه قرآن آنچه را «دل و قلب» می نامد در واقع همانند دریایی است که مجموعه اندیشه ها و آگاهی ها و شعورها و عواطف و احساسات و عشق ها و غیره در حکم رودها و نهرهایی هستند که همه در یک مرکز به هم می پیوندند، حتی خود عقل نیز یکی از رودهایی است که به این دریا متصل می شود.

حضرت علی (ع) در بیانی زیبا و دقیق می فرماید: «قلب چشمه جوشان حکمت و حس شنوایی محل و مدخلی است که چشمه قلب از آن تغذیه می شود».

از این قبیل روایات استفاده می شود که علم و معرفت یقینی حاصل از قلب به عنوان سر چشمه و منبع اصلی سایر علوم و شناخت هاست و چنین علمی قوی تر، خالص تر، و روشن تر از سایر دانش هاست.

+ نوشته شده در  جمعه سی ام تیر 1391ساعت 15:5  توسط دکتر کاوه خبیری Dr.Kaveh Khabiri   | 

شاها اگر به عرش رسانم سریر فضل مملوک این جنابم و مسکین این درم


جوزا سحر نهاد حمایل برابرم
یعنی غلام شاهم و سوگند می‌خورم
ساقی بیا که از مدد بخت کارساز
کامی که خواستم ز خدا شد میسرم
جامی بده که باز به شادی روی شاه
پیرانه سر هوای جوانیست در سرم
راهم مزن به وصف زلال خضر که من
از جام شاه جرعه کش حوض کوثرم
شاها اگر به عرش رسانم سریر فضل
مملوک این جنابم و مسکین این درم
من جرعه نوش بزم تو بودم هزار سال
کی ترک آبخورد کند طبع خوگرم
ور باورت نمی‌کند از بنده این حدیث
از گفته کمال دلیلی بیاورم
گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر
آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم
منصور بن مظفر غازیست حرز من
و از این خجسته نام بر اعدا مظفرم
عهد الست من همه با عشق شاه بود
و از شاهراه عمر بدین عهد بگذرم
گردون چو کرد نظم ثریا به نام شاه
من نظم در چرا نکنم از که کمترم
شاهین صفت چو طعمه چشیدم ز دست شاه
کی باشد التفات به صید کبوترم
ای شاه شیرگیر چه کم گردد ار شود
در سایه تو ملک فراغت میسرم
شعرم به یمن مدح تو صد ملک دل گشاد
گویی که تیغ توست زبان سخنورم
بر گلشنی اگر بگذشتم چو باد صبح
نی عشق سرو بود و نه شوق صنوبرم
بوی تو می‌شنیدم و بر یاد روی تو
دادند ساقیان طرب یک دو ساغرم
مستی به آب یک دو عنب وضع بنده نیست
من سالخورده پیر خرابات پرورم
با سیر اختر فلکم داوری بسیست
انصاف شاه باد در این قصه یاورم
شکر خدا که باز در این اوج بارگاه
طاووس عرش می‌شنود صیت شهپرم
نامم ز کارخانه عشاق محو باد
گر جز محبت تو بود شغل دیگرم
شبل الاسد به صید دلم حمله کرد و من
گر لاغرم وگرنه شکار غضنفرم
ای عاشقان روی تو از ذره بیشتر
من کی رسم به وصل تو کز ذره کمترم
بنما به من که منکر حسن رخ تو کیست
تا دیده‌اش به گزلک غیرت برآورم
بر من فتاد سایه خورشید سلطنت
و اکنون فراغت است ز خورشید خاورم
مقصود از این معامله بازارتیزی است


با استفاده از این لینک می نوانید آنرا گوش کنید
http://www.1doost.com/hafez/329.htm
نی جلوه می‌فروشم و نی عشوه می‌خرم

+ نوشته شده در  جمعه پنجم خرداد 1391ساعت 19:38  توسط دکتر کاوه خبیری Dr.Kaveh Khabiri   | 

با سپیده ی میثاق

 

دلم برات تنگ شده.....اما من...من میتونم این دوری رو تحمل کنم... به

فاصله ها فکر نمیکنم ...... میدونی چرا؟؟ آخه... جای نگاهت رو

نگاهم مونده.....هنوز عطر دستات رو از دستام میتونم استشمام

کنم....رد احساست روی دلم جا مونده ... میتونم تپشهای قلبت رو

 بشمارم...........چشمای بیقرارت هنوزم دارن باهام حرف

میزنن.......حالا چطور بگم تنهام؟؟چطور بگم تو نیستی؟؟چطور بگم با

 من نیستی؟؟آره!خودت میدونی....میدونی که همیشه با منی....میدونی

 که تو،توی لحظه لحظه های من جاری هستی....آخه...تو،توی قلب

منی...آره!تو قلب من....برای همینه که همیشه با منی...برای همینه که

حتی یه لحظه هم ازم دور نیستی...برای همینه که میتونم دوریت رو

 تحمل کنم...آخه هر وقت دلم برات تنگ میشه...هر وقت حس میکنم

دیگه طاقت ندارم....دیگه نمیتونم تحمل کنم...دستامو میذارم رو صورتم

 و یه نفس عمیق میکشم....دستامو که بو میکنم مست میشم...مست از

 عطر ت. صدای مهربونت رو میشنوم ...و آخر همهء اینها...به یه چیز

 میرسم.....به عشق و به تو.....آره...به تو....اونوقت دلتنگیم بر طرف

 میشه...اونوقت تو رو نزدیکتر از همیشه حس میکنم....اونوقت دیگه تنها نیستم............حالا میدونم که این تنهایی خالی نیست...پر از یاد عشقه.. پر از اشکهای گرم عاشقونه ...

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم اردیبهشت 1391ساعت 16:53  توسط دکتر کاوه خبیری Dr.Kaveh Khabiri   | 

The effect of cardiorespiratory endurance Improvement on treatment procedures of addicted volunteers in selected treatment centers of Tehran.

 

1Khabiri K. . 2 Mehraein S. 3  Rashidi,A., 4 Sheikholeslam, R.

 

1.        Kaveh khabiri, Assist. Prof. IAU. Scientific Asso. Healthy Food and Nutrition , i.r.IRAN;

2.        Head of guidance, control and assessment board of directors, nutrition council NOC

3.         Head, Research Department for Food and Nutrition Policy and Planning Head, Office for International Relations, National   Nutrition & Food Technology Research Institute (NNFTRI)

4.         Associate Professor Ministry of Health& Medical University i.r.IRAN

 

Abstract

 

The purpose of this study was to assess the effect of regular endurance training on improvement of cardio-respiratory training after treatment procedure of addicted males. The subjects of this experiment were volunteers for treatment in selected opium therapy centers of Tehran. The highly motivated participants for treatment selected as statistical population. 288 addicted people [ 22 – 24 years old, weight 62+ 3.5 kg, height 169.3 + 2.7 cm, addiction duration 2 + 0.3 years], whom treated with methadone, and different usual treatment procedures like Ultra Rapid Opium Therapy (UROT), day treatment, treatment at home and acrostic methods. Participants were collected randomized in 8 treat and control groups. After treatment (10 days), training schedule continuously started for 8 weeks. Training program designed for 3days weekly, started 4:00 to 6:00 pm. Temperature was 28±2 oC, the intensity of the incident light was 800 lux in gymnasium. Training equipment was Freemotion brand. The time length of exercises was same in both groups. Every session of exercise was planned 60 minutes (10 minutes for warm up, performing 6 station movements for 40 minutes, 10 minutes for cooling down). The participants were assessing by physicians by the kind of cure procedure (day treatment, UROT, treatment at home and acrostic).

The Findings suggests that addiction treatment volunteers of all groups with regular exercise (A, C, E and G) lapse were less than the others. This findings show that regular training has positive effect on treatments Procedure in experimental groups.

 

Key words: Training, addiction treatment, Cardio-Respiratory, Lapse, Relapse

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم اسفند 1390ساعت 8:12  توسط دکتر کاوه خبیری Dr.Kaveh Khabiri   | 

Compile the indicators and means for monitoring the circumstances of carrying out the national anti-drug and narcotics, law project correspondence to the regime's general policies in the area of struggle against narcotics.

 

Kaveh khabiri, Assist. Prof. IAU. Scientific Asso. Healthy Food and Nutrition , i.r.IRAN

 

          The main purpose of this study was to compile the indicators and means for monitoring the circumstances of carrying out the national anti-drug and narcotics, law project correspondence to the regime's general policies to struggle against narcotics. Being engaged in a struggle against the phenomenon of narcotic drugs would require a national all-out planning. Since His Eminence the Supreme Leader has officially notified the regime's general policies to struggle against narcotics, it has been obtained an appropriate foundation to this basic struggle and national anti-drug and narcotic law, however a "comprehensive effective supervision" is required in order to show   successful in the fulfillment of the objectives and to reach an ideal implementation of law and the policies. According to regulations on supervising a good implementation of law and regime's general policies, this act of supervising has been delegated to the Expediency Council. All related organs are therefore obliged to prepare periodical reports on how have general policies been implemented and how much they have been fulfilled on the basis of indicators, and to send them to the Expediency Council..

In order to compile an implementation mechanism to make this supervision become operational and considering the requirements of a strategic supervision in benefiting from the electronic government and considering the limitation of human resources, it seems necessary to prepare comprehensive forms of information based on the use of computers and data collection from the organs in charge in a multi-layer way. What is considered as the goal of this research is therefore to compile the needed standard in order to take and prepare supervision-obligational reports on regulations on supervising a good implementation of regime's national anti-drug law and general policies in the area of struggle against narcotics. The fact that the supervision undertaken by the Expediency Council is in conformity with the regulations on supervising and the theoretical basics of supervising, shows that the Council's supervision is a sort of program supervision, which is being applied before, after, and during the implementation. One of the most important considerations in such an observation is to choose a suitable method in order to fulfill it; Performance Measurement System (P.M.S.) is better-proportioned with the kind of supervision undertaken by the Council.. The requirements and phases of the characterized system are accordingly used in this research, in order to compile the structure of worksheets used to take and prepare supervision reports.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم اسفند 1390ساعت 8:5  توسط دکتر کاوه خبیری Dr.Kaveh Khabiri   | 

یکی از بستگان خدا

شب یلدا بود و هوا، سرد و برفی.

پسرک، در حالی‌که پاهای برهنه‌اش را روی برف جابه‌جا می‌کرد تا شاید سرمای برف‌های کف پیاده‌رو کم‌تر آزارش بدهد، صورتش را چسبانده بود به شیشه سرد فروشگاه و به داخل نگاه می‌کرد.

در نگاهش چیزی موج می‌زد، انگاری که با نگاهش ، نداشته‌هاش رو از خدا طلب می‌کرد، انگاری با چشم‌هاش آرزو می‌کرد.

 

خانمی که قصد ورود به فروشگاه را داشت، کمی مکث کرد و نگاهی به پسرک که محو تماشا بود انداخت و بعد رفت داخل فروشگاه. چند دقیقه بعد، در حالی‌که یک جفت کفش در دستانش بود بیرون آمد.
- آهای، آقا پسر!
پسرک برگشت و به سمت خانم رفت. چشمانش برق می‌زد وقتی آن خانم، کفش‌ها را به ‌او داد.پسرک با چشم‌های خوشحالش و با صدای لرزان پرسید:
- شما خدا هستید؟
- نه پسرم، من تنها یکی از بندگان خدا هستم!
- آها، می‌دانستم که با خدا نسبتی دارید!

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم فروردین 1390ساعت 21:16  توسط دکتر کاوه خبیری Dr.Kaveh Khabiri   | 

بدون شرح!!

درويشي  به جهنم فرستاده ميشود .


پس از اندك زماني داد شيطان در مي آيد و رو به فرشتگان مي كند و مي گويد :
 جاسوس مي فرستيد به جهنم!؟


از روزي كه اين ادم به جهنم آمده مداوم در جهنم در گفتگو و بحث است و
 جهنميان را هدايت مي كند و...


حال سخن درويشي كه به جهنم رفته بود اين چنين است: با چنان عشقي زندگي كن كه حتي بنا به تصادف اگر به جهنم افتادي خود شيطان تو را به بهشت باز گرداند.
 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم آذر 1389ساعت 8:37  توسط دکتر کاوه خبیری Dr.Kaveh Khabiri   | 

مفهوم عشق

يک روز آموزگار از دانش‌آموزانى که در کلاس بودند پرسيد آيا مى‌توانيد راهى غيرتکرارى براى ابراز عشق، بيان کنيد؟
برخى از دانش‌آموزان گفتند بعضی‌ها عشقشان را با بخشيدن معنا مى‌کنند.

برخى «دادن گل و هديه» و «حرف‌هاى دلنشين» را راه بيان عشق عنوان کردند. شمارى ديگر هم گفتند که «با هم بودن در تحمل رنج‌ها و لذت بردن از خوشبختى» را راه بيان عشق مى‌دانند.
در آن بين، پسرى برخاست و پيش از اين که شيوه دلخواه خود را براى ابراز عشق بيان کند، داستان کوتاهى تعريف کرد:
يک روز زن و شوهر جوانى که هر دو زيست شناس بودند طبق معمول براى تحقيق به جنگل رفتند. آنان وقتى به بالاى تپّه رسيدند درجا ميخکوب شدند.
يک قلاده ببر بزرگ، جلوى زن و شوهر ايستاده و به آنان خيره شده بود. شوهر، تفنگ شکارى به همراه نداشت و ديگر راهى براى فرار نبود.
رنگ صورت زن و شوهر پريده بود و در مقابل ببر، جرأت کوچک‌ترين حرکتى نداشتند. ببر، آرام به طرف آنان حرکت کرد. همان لحظه، مرد زيست شناس فرياد زنان فرار کرد و همسرش را تنها گذاشت. بلافاصله ببر به سمت شوهر دويد و چند دقيقه بعد ضجه‌هاى مرد جوان به گوش زن رسيد. ببر رفت و زن زنده ماند.
داستان به اينجا که رسيد دانش‌آموزان شروع کردند به محکوم کردن آن مرد.
راوى اما پرسيد: آيا مى‌دانيد آن مرد در لحظه‌هاى آخر زندگى‌اش چه فرياد مى‌زد؟
بچه‌ها حدس زدند حتما از همسرش معذرت خواسته که او را تنها گذاشته است!
راوى جواب داد: نه، آخرين حرف مرد اين بود که «عزيزم، تو بهترين مونسم بودى. از پسرمان خوب مواظبت کن و به او بگو پدرت هميشه عاشقت بود».
قطره‌هاى بلورين اشک، صورت راوى را خيس کرده بود که ادامه داد: همه زيست‌شناسان مى‌دانند ببر فقط به کسى حمله مى‌کند که حرکتى انجام مى‌دهد و يا فرار مى‌کند. پدر من در آن لحظه وحشتناک، با فدا کردن جانش پيشمرگ مادرم شد و او را نجات داد. اين صادقانه‌ترين و بى‌رياترين‌ راه پدرم براى بيان عشق خود به مادرم و من بود

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم آذر 1389ساعت 21:24  توسط دکتر کاوه خبیری Dr.Kaveh Khabiri   | 

مطالب قدیمی‌تر